Ouderbijdrage vrijwillig


De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om zaken te bekostigen waarvoor vanuit de Rijksoverheid geen geld beschikbaar wordt gesteld. Denkt u daarbij aan: kopieën, extra materialen, boeken voor de mediatheek, projecten, (extra) leerlingbegeleiding, muziek- en toneelavonden. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 60,=.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma