Afwezigheid melden


Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van tevoren wordt geïnformeerd. 
Let op! In het kader van de coronamaatregelen gelden momenteel deze afspraken.
Klik hier voor het verzuimbeleid van de school.
Wij verzoeken u vriendelijk om ziekmeldingen via Magister aan ons door te geven. Klik hier voor een korte handleiding. Een leerling kan via Magister steeds voor één dag worden ziekgemeld.
Overige doktersafspraken, waarvan we hopen dat ze zo veel mogelijk buiten schooltijden om worden gemaakt, kunt u tussen 07:30 uur en 16:30 uur doorgeven via ons telefoonnummer (040) 241 28 44 (receptie). We willen u vragen dit waar mogelijk ruim voor de afspraak aan ons door te geven.
Het offerfeest:
Een aantal ouders heeft geïnformeerd naar mogelijkheden voor verlof in de week van 19 tot en met 23 juli 2021.
Als reden geven de ouders aan dat het Offerfeest aansluitend is aan de schoolvakantie en dat ze dit feest graag samen met hun familie in het buitenland willen vieren.
Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek is het volgende van belang:
*Verlof wegens religieuze verplichting of levensovertuiging geldt       alleen voor de duur van de religieuze verplichting.
*Landelijk is als richtlijn afgesproken dat er voor deze verplichting één schooldag vrij genomen kan worden.
*Het aanvragen van verlof wegens gewichtige omstandigheden is niet nodig. Een mededeling van  de ouders, minimaal 2 dagen van tevoren, dat een religieus feest gevierd gaat worden volstaat.
Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag.
Indien de leerling meer dan een dag afwezig is kan dit gemeld wordt door school als ongeoorloofd verzuim. De leerplichtconsulent kan vervolgens overgaan tot het opmaken van een proces-verbaal tegen ouders wegens overtreding van de leerplichtwet.
Verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11 g)
Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte, ziekenhuis-/dokters-/tandartsbezoek, enz. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, de leerplichtambtenaar ziet erop toe dat deze regeling wordt nageleefd. Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt toegekend in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet vooraf toestemming gegeven worden door de rector of de leerplichtambtenaar. Toestemming wordt aangevraagd met behulp van het  aanvraagformulier verlof wegens bijzondere omstandigheden.
Download hier het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy