Ingang2
Onze school

Extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben staat er op het Frits een ondersteuningsteam klaar om te kijken hoe we hulp op maat kunnen bieden. Het ondersteuningsteam bestaat onder andere uit de ondersteuningscoördinator en een orthopedagoog/psycholoog, die indien nodig samenwerken met deskundigen van externe instanties, zoals het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost, de leerplichtambtenaar en het schoolmaatschappelijk werk vanuit Lumens.

Docent4

Ondersteuning bij het leerproces

Heb je leer- en ontwikkelingsproblemen, zoals dyslexie of een leerachterstand? Neem dan contact op met het ondersteuningsteam. Als je in aanmerking komt krijg je een faciliteitenpas waarop vermeld staat wat jouw ondersteuning inhoudt.

Ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied

Als je hulp op sociaal-emotioneel gebied nodig hebt, kan je mentor de hulp van anderen inroepen. Dit kan een vertrouwensdocent zijn, maar ook het ondersteuningsteam. Natuurlijk mag je zelf ook direct contact opnemen met een contactdocent als je dat nodig hebt!

Meer informatie vind je in het Ondersteuningsplan en het schoolondersteuningsprofiel.

Toelating groep 7-8 leerlingen

Zit je in groep 7 of 8 en verwacht je extra ondersteuning nodig te hebben? Dan is het belangrijk dat je ouders of verzorgers ruim voor de aanmelddagen hierover in gesprek gaan met het ondersteuningsteam. Zij kunnen dan tijdig beoordelen of onze school aan jouw ondersteuningsbehoefte kan voldoen.

Maak een afspraak

Jeugdgezondheid

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdarts neemt deel aan de ondersteuningsstructuur van de school. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld ziekteverzuimbegeleiding en het afnemen van gezondheidsonderzoeken.

Jeugd Maatschappelijk werk Lumens

Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die gericht is op de driehoek: kind-ouder-school binnen het voortgezet onderwijs.  De optimale ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal. De schoolmaatschappelijk werker geeft preventieve en kortdurende hulpverlening. Zij signaleert, kan snel helpen bij een lichte vorm van psychosociale hulp, geeft opvoedondersteuning, informatie, advies en consultatie aan de school en biedt hulp aan leerlingen en ouders. Ook kan de schoolmaatschappelijk werker bemiddelen tussen ouders en school. Ouders, kinderen en leerkrachten komen soms voor vragen te staan waar ze geen raad mee weten. U kunt dan denken aan problemen op school of in de thuissituatie, depressieve gevoelens, (dreigende) echtscheiding, het overlijden van een dierbare in het gezin of de familie, ontwikkelings-of gedragsproblemen. Ook biedt Lumens (de organisatie waar schoolmaatschappelijk werk onder valt) trainingen aan.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Heeft u als ouder of leerling vragen over passend onderwijs op de middelbare school?
De website Ouder- en jeugdsteunpunt regio  Zuidoost Brabant informeert en ondersteunt ouders en leerlingen als het gaat over passend onderwijs.
Op de website wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen, begrippen worden uitgelegd en er worden handige links vermeld.

Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar is een ambtenaar bij een Nederlandse gemeente die toezicht houdt op naleving van de Leerplichtwet door scholen, instellingen, ouders, verzorgers en jongere. De leerplichtambtenaar onderzoekt de reden van schoolverzuim en biedt hulp aan leerlingen, ouders en scholen die zoeken naar oplossingen om vroegtijdig schoolverlaten en schoolverzuim te voorkomen. De leerplichtambtenaar is juridisch bevoegd tot handhaving in geval van ongeoorloofd schoolverzuim. 

Meer informatie

Voor vragen over extra ondersteuning kun je contact opnemen met het ondersteuningsteam.

VEC
Ondersteuningscoördinator
Claudie Verspaandonk
STK
Orthopedagoog
Marianne Stokking