Binnentrap3
Praktisch

Ziekte en afwezigheid

Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school - indien mogelijk - vooraf wordt geïnformeerd. 

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid regelt de manier waarop de school omgaat met verzuim. Het verzuimbeleid verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstelling(en).

Verlof

In sommige situaties kan een leerling vrijgesteld worden van onderwijs. Denk hierbij aan belangrijke familiegebeurtenissen, een religieus feest of vakantie.  De rector moet altijd vooraf goedkeuring geven voor verlof. Een uitzondering hierop is verlof voor religieuze feesten. Daarvoor wordt altijd toestemming verleend, mits uiterlijk 48 uur vooraf doorgegeven. 

Voor deze situaties is een landelijke regeling (leerplichtwet art. 11 g) afgesproken. De leerplichtambtenaar ziet erop toe dat deze regeling wordt nageleefd. De rector moet altijd vooraf goedkeuring geven voor het verlof.

Verlof voor belangrijke familiegebeurtenissen

Bij ‘gewichtige omstandigheden’ zoals bijvoorbeeld een sterfgeval of huwelijk in de familie, is het mogelijk om hiervoor verlof te krijgen. De rector beoordeelt de aanvraag en moet deze altijd vooraf goedkeuren.

Verlof voor vakantie

Bij hoge uitzondering kan een leerling ook vakantieverlof krijgen, bijvoorbeeld als beide ouders vanwege hun beroep geen vrij kunnen krijgen tijdens de schoolvakanties. De rector beoordeelt de aanvraag en moet deze altijd vooraf goedkeuren.


Ontheffing en vrijstelling gymles

Soms kan een leerling niet meedoen met de gymles. We maken op Frits Philips onderscheid tussen ontheffing, korte vrijstelling en lange vrijstelling. Klik op onderstaande button in de afspraken die hiervoor gelden te bekijken.