FP aula HEY 6159
Onze school

Ouderparticipatie

Op het Frits doen we het samen. We vinden het erg belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij ons onderwijs. Het gaat immers om het welbevinden van hun kinderen. Maar ook betrekken we ouders graag als klankbord om samen met onze medewerkers het onderwijs op het Frits nog beter te maken.

Binnentrap3

Er zijn verschillende manieren om als ouders of opvoeders mee te denken en inspraak te hebben, o.a. via de klankbordgroepen, de ouderraad, de MR en de deelraad. En natuurlijk hebben we de ouder- en informatieavonden om u te informeren over uw kind en ontwikkelingen op school.

Klankbordgroep

Er zijn zes klankbordgroepen, verdeeld over de verschillende afdelingen: brugklas, mavo, havo onderbouw, havo bovenbouw, vwo onderbouw, vwo bovenbouw. Een klankbordgroep bestaat uit 1 à 2 ouders van elke klas binnen de afdeling en de leerlingcoördinatoren

Elke klankbordgroep komt vier keer per jaar samen om het reilen en zeilen op de afdeling te bespreken, met onderwerpen die gaan over onderwijs, organisatie en communicatie. Individuele leerlingen en docenten worden niet besproken, en de klankbordgroep is ook niet bedoeld voor acute problemen. De notulen van de bijeenkomsten worden aan alle ouders van leerlingen toegezonden. De bijeenkomsten van de klankbordgroep vinden in schooljaar 2023/2024 plaats op: 25 oktober, 24 januari, 20 maart en 7 mei.

Contact opnemen

Wilt u deelnemen aan een klankbordgroep? Of zit u in een klankbordgroep en wilt u onderwerpen aandragen voor de eerstvolgende bijeenkomst? Neem dan contact op.


Ouderraad

In de ouderraad zit een afvaardiging van de ouders uit de klankbordgroepen, in principe 1 à 2 ouders per klankbordgroep. De ouderraad overlegt minimaal vier keer per jaar met de rector over onderwerpen die de afzonderlijke klankbordgroepen overstijgen. Daarnaast kan de ouderraad als ouderklankbord door de school (rector) worden gebruikt. Ook fungeert de ouderraad als achterban van de deelraad/medezeggenschapsraad t.a.v. beleidszaken die daar worden behandeld. Tenslotte organiseert de ouderraad jaarlijks enkele activiteiten. Zoals een informatieavond voor ouders met een pedagogisch onderwerp of een introductieavond voor brugklasouders. De notulen van de ouderraadbijeenkomsten worden beschikbaar gesteld aan de ouders. De bijeenkomsten van de ouderraad  vinden in schooljaar 2023/2024 plaats op: 8 november, 7 februari, 3 april en 22 mei.


Medezeggenschapsraad en deelraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk, formeel orgaan waar personeel, ouders en leerlingen inspraak kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op het schoolbeleid. Er is een MR voor het overkoepelende Christiaan Huygens College, en een aparte MR specifiek voor het Frits Philips: de deelraad. 

Het is het streven dat de ouders in de medezeggenschapsraad ook in de ouderraad zitten. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 

Meer informatie over de MR - waaronder de statuten en het reglement - vind u op de website van het Christiaan Huygens College en in de Wet Medezeggenschap scholen (WMS).

Deelraad

De deelraad is een medezeggenschapsoverleg op het niveau van Frits Philips. In de deelraad participeren twee ouders, vier medewerkers en twee leerlingen. Streven is dat de ouders in de deelraad ook lid zijn van de ouderraad. Vergaderingen van de deelraad in schooljaar 2023/2024 vinden plaats op 20 september, 21 februari, 17 april en 5 juni.


Ouder- en informatieavonden

Regelmatig contact en overleg met ouders is belangrijk om het succes en de tevredenheid van leerlingen op school te waarborgen.

Ouderavonden

Tweemaal per jaar hebben ouders, samen met hun kind, de gelegenheid zich in te schrijven voor een kort gesprek bij maximaal 3 docenten per leerling. De ouderavond is het moment waar je met vakdocenten en kind kunt spreken over de vorderingen van het desbetreffende vak van de leerling. Bij veel inschrijvingen wordt het ouderspreekuur over twee dagen verdeeld.

Inschrijven voor het ouderspreekuur kan via Magister. Klik hier voor een korte instructie.

Mentorspreekavond

Als de mentor van uw kind aanleiding ziet voor een gesprek, zal hij of zij daarover contact met u opnemen. U wordt hiervoor door de mentor van uw kind uitgenodigd. 

Profielkeuzeavond 

Op de keuzebegeleidingsavond ontvangt u informatie over het keuzetraject van uw kind.

Informatieavond begin schooljaar

In de eerste week van het nieuwe schooljaar nodigen we alle ouders uit. U krijgt tijdens deze avond van de mentor en de leerlingcoördinator alle informatie over het betreffende leerjaar.

Bij de informatieavonden van de bovenbouwklassen zal naast de mentor ook de decaan aanwezig zijn.

Wanneer?

Bekijk voor de datums van de ouder- en informatieavonden de jaaragenda. 

Bekijk de jaaragenda

Bent u gescheiden en wilt u weten welk protocol wij hanteren omtrent de informatieverstrekking? Bekijk dan het protocol informatie aan gescheiden ouders.