Ouderbijdrage


Vanaf 1 augustus 2021 is er een nieuwe wetgeving m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Dat heeft vooral gevolgen voor de bijdragen die wij ouders vragen voor excursies.
Vrijwillige ouderbijdrage
De school ontvangt voor iedere leerling een bijdrage van de Rijksoverheid. Deze bijdrage is bestemd voor het verzorgen van de lessen en wat daarmee samenhangt, zoals de inrichting van lokalen, schoonmaak van het gebouw, verwarming, etc. De school organiseert daarnaast nog zaken die niet tot het onderwijs gerekend worden, maar die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van uw kind. Te denken valt daarbij aan extra materialen voor in de klas, boeken voor de mediatheek, gastsprekers en projecten op school, muziek- en toneelavonden, Robotica, versterkt talenonderwijs en extra leerlingbegeleiding.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen die meer kunnen, uitgedaagd worden om hun talenten te benutten. Kinderen die tijdelijk wat meer moeite hebben om bij te blijven in de klas moeten extra ondersteuning krijgen. De school organiseert daartoe activiteiten en heeft een begeleidingsstructuur zonder dat hiervoor aan ouders direct kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten betalen wij vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor excursies ontvangen de ouders van de betreffende kinderen daarnaast een aparte factuur.
Bijdrage voor excursies en activiteiten
Voor de organisatie van extra activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage aan de ouders van de leerlingen die het betreft. Als ouders deze bijdrage niet betalen, mag de school kinderen niet uitsluiten van deelname en ook niet een gelijkwaardig alternatief bieden. In dat geval betaalt de school de kosten.
Deze aanpassing betekent dat wij de excursies en activiteiten die we aanbieden onder de loep moeten nemen. De school loopt immers bij elke buitenschoolse activiteit een financieel risico. Bij sommige activiteiten, zoals vakexcursies of uitwisselingsprojecten, zullen we pas een besluit kunnen nemen over het doorgaan van de activiteit wanneer blijkt dat voldoende ouders bereid zijn een vrijwillige bijdrage te doen. Andere activiteiten, die een integraal en onvervangbaar onderdeel uitmaken van ons curriculum en niet te vervangen zijn door kosteloze activiteiten op school, zal de school vanzelfsprekend blijven organiseren en bekostigen. Een voorbeeld hiervan zijn de introductie-activiteiten.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo