Ouderparticipatie


Ouderparticipatie Frits Philips
Frits Philips lyceum-mavo vindt het belangrijk dat de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij ons onderwijs. Natuurlijk als het gaat om het welbevinden van hun kind, onze leerling, maar ook op een ander niveau. Door als klankbord te dienen voor onze school om zo samen met onze medewerkers het onderwijs op onze school beter te maken. Door hen regelmatig te vragen om advies en door daar ook voor open te staan. Daarom hebben we ouderparticipatie op de volgende manieren georganiseerd:

  1. Klankbordgroep, klik hier voor de data schooljaar 2223.
  2. Ouderraad, klik hier voor de data schooljaar 2223.
  3. Medezeggenschapsraad
  4. Deelraad, klik hier voor de data schooljaar 2223.
Klankbordgroep
Binnen de school wordt met zes klankbordgroepen gewerkt: één klankbordgroep per afdeling (brugklas, mavo, onderbouw havo, bovenbouw havo, onderbouw vwo, bovenbouw vwo). Deze klankbordgroepen bestaan uit 1-2 ouders per klas, waarbij de mentoren van de klas, de klankbordgroep en de ouderraad een actieve rol in de werving nemen. De klankbordgroepen overleggen viermaal per jaar – in principe tegelijkertijd – over het reilen en zeilen binnen de afdeling met de leerlingcoördinator over onderwerpen, die samenhangen met onderwijs, organisatie en communicatie. Overleg vindt doorgaans plaats een week voorafgaand aan de bijeenkomst van de ouderraad. Individuele leerlingen en docenten worden niet besproken. Evenmin is de klankbordgroep bedoeld voor acute problemen. Ouders kunnen vooraf onderwerpen ter bespreking aanreiken bij de klankbordgroep via het e-mailadres van de klankbordgroep. De agendering en de uitnodiging vindt plaats via de leerlingcoördinator. Het klankbordoverleg wordt genotuleerd. De notulen worden verspreid onder de ouders via e-mail door de afdelingsleider.
De klankbordgroepen zijn te bereiken via de volgende mailadressen:

Klankbord.havo23@fritsphilips.eu
Klankbord.havo45@fritsphilips.eu
Klankbord.klas1@fritsphilips.eu
Klankbord.mavo234@fritsphilips.eu
Klankbord.vwo23@fritsphilips.eu
Klankbord.vwo456@fritsphilips.eu

Ouderraad
In de ouderraad zit een afvaardiging van de ouders uit de klankbordgroepen, in principe 1-2 ouders per klankbordgroep. De ouderraad overlegt minimaal vier keer per jaar met de rector over onderwerpen, die de afzonderlijke klankbordgroepen overstijgen. Daarnaast kan de ouderraad als ouderklankbord door de school (rector) worden gebruikt. Ook fungeert de ouderraad als achterban van de deelraad/medezeggenschapsraad t.a.v. beleidszaken, die in de deelraad/medezeggenschapsraad worden behandeld. Tenslotte organiseert de ouderraad jaarlijks enkele activiteiten t.b.v. ouders, zoals een informatieavond voor ouders met een pedagogisch onderwerp of een introductieavond voor brugklasouders. De ouderraad overlegt één week voorafgaand aan de deelraadvergadering. De agenda voor de ouderraad wordt opgesteld door de voorzitter van de ouderraad en de rector in onderling overleg. Het overleg van de ouderraad wordt genotuleerd. De notulen worden beschikbaar gesteld aan de ouders.

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap is georganiseerd op het niveau van het Christiaan Huygens College en deels op het niveau van de deelraad (voor sommige onderwerpen zijn de bevoegdheden door de medezeggenschapsraad gedelegeerd naar de deelraad van Frits Philips). Het is het streven dat de ouders in de medezeggenschapsraad ook in de ouderraad zitten. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. De medezeggenschapsraad oefent daardoor invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad waar mogelijk in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (WMS). De medezeggenschapsraad: Deelraad
De deelraad betreft een medezeggenschapsoverleg op het niveau van Frits Philips. In de deelraad participeren 2 ouders, 4 medewerkers en 2 leerlingen. Streven is dat de ouders in de deelraad ook lid zijn van de ouderraad.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo