Ouderraad


De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de schoolleiding. Hij dient als klankbord voor de schoolleiding en ouders omdat een open communicatie het functioneren van de school alleen maar kan verbeteren. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

Het bestuur van de raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over wat er leeft binnen de school. Met een aantal actieve ouders zetten ze zich in voor een schoolklimaat waarin elk kind tot zijn recht komt.
Ook via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school. In principe kan elke ouder zich voor het lidmaatschap van de MR kandidaat stellen. Door minimaal één lid van de ouderraad in de MR te benoemen, wordt de invloed op het beleid van de school vormgegeven. 

Contact
Heeft u nog vragen of wilt u graag actief zijn binnen de ouderraad dan kunt u de ouderraad  een mail sturen, zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma